Categories
C

Optimalizace programu v C na příkladu vyhodnocení výrazu ve for cyklu

Na Facebook skupině Arduino a Raspberry poradna CZ & SK se objevil dotaz od pana Tesaře.

Protože mě zaujal, trochu se k němu rozepíši.

Na začátek je dobré si uvědomit, že kompilátory jsou dnes hodně chytré a když jim to nezakážeme, snaží se za nás udělat kód co nejoptimálnější.

Jsou různé techniky, jak kompilátor k optimalizaci může přistoupit. Nebudu je podrobně rozebírat (protože je sám stejně všechny neznám). Zkusíme se ale podívat, k čemu zřejmě došlo v tomto případě.

Zadání

Původní kód je napsaný pro Arduino a vypadá takto:

int a = Hod1;
int b = Hod2;
int c = Hod3;

unsigned long cas;
unsigned long cas1;
unsigned long cas2;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 cas1 = micros();

 for (int i = 0; i < 10000; i++)
  a = a + b + c;

 cas2 = micros();
 cas = cas2 - cas1;

 Serial.print("Čas operácií = ");
 Serial.print(cas);
 Serial.println(" µs");
 Serial.print("čas1 = ");
 Serial.println(cas1);
 Serial.print("čas2 = ");
 Serial.println(cas2);
}

void loop() {
}

Zjednodušení kódu

Arduino ekosystém při kompilaci obalí tento kód ještě dalšími příkazy (přidá implementaci funkce main, ve které volá funkce setup a loop atd.). Protože se ale v další části koukneme do assembleru, který kompilátor produkuje, zjednodušil jsem analyzovaný kód na nutné minimum (z mého pohledu). Místo Serial.println je použita funkce printf a místo micros je použita funkce time. K tomuto kroku jsem přistoupil, abych se zbavil nutnosti vkládat závislosti Arduino ekosystému.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

time_t cas1;
time_t cas2;
int a = 1, b = 2, c = 3;

int main() {
 cas1 = time(NULL);

 for (int i = 0; i < 10000; i++) {
  a = a + b + c;
 }

 cas2 = time(NULL);

 printf("%d\n", a);
}

Tento program jsem uložil do souboru main.c.

Překlad kódu

Arduino projekty pro klasické desky založené na AVR procesorech (Uno, Mega, …) se kompilují pomocí avr-gcc (resp. avr-g++) kompilátoru.

Základní příkaz pro kompilaci souboru main.c je avr-gcc main.c. Kromě toho je ale možné funkci kompilátoru konfigurovat pomocí tzv. přepínačů.

Nás budou zajímat přepínače -Ox, který slouží k nastavení úrovně optimalizace a také přepínač -S, díky kterému bude kompilátor produkovat assembler. Ten budeme dále analyzovat.

Vypnutí optimalizací

Začneme tím, že se podíváme, jaký kód překladač produkuje při vypnuté optimalizaci. Assembler může vypadat děsivě, ale není potřeba rozumět všemu. Důležité části okomentuji.

Pro význam jednotlivých instrukcí je možné nahlédnout do dokumentace instrukčního setu AVR.

Takto vypadá Assembler při volání avr-gcc -mmcu=atmega328p -O0 -S main.c

Použitá ATMEGA328p je 8-bit mikrokontrolér, takže použité registry jsou 8bit. Když tedy chceme pracovat s 16bit hodnotou (int), musíme použít dva registry – viz např. řádky 66 a dále.

.file	"main.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
	.text
	.comm	cas1,4,1
	.comm	cas2,4,1
.global	a						<-- od této části dále je vytvoření prostoru v paměti pro proměnné a, b, c
	.data
	.type	a, @object
	.size	a, 2
a:
	.word	1
.global	b
	.type	b, @object
	.size	b, 2
b:
	.word	2
.global	c
	.type	c, @object
	.size	c, 2
c:
	.word	3
	.section	.rodata
.LC0:
	.string	"%d %d %d\n"
	.text
.global	main
	.type	main, @function
main:							<-- zde začíná funkce main
	push r28
	push r29
	in r28,__SP_L__
	in r29,__SP_H__
	sbiw r28,10
	in __tmp_reg__,__SREG__
	cli
	out __SP_H__,r29
	out __SREG__,__tmp_reg__
	out __SP_L__,r28
/* prologue: function */
/* frame size = 10 */
/* stack size = 12 */
.L__stack_usage = 12
	ldi r24,0
	ldi r25,0
	call time	<-- volání funkce pro zjištění aktuálního času
	std Y+3,r22
	std Y+4,r23
	std Y+5,r24
	std Y+6,r25
	ldd r24,Y+3
	ldd r25,Y+4
	ldd r26,Y+5
	ldd r27,Y+6
	sts cas1,r24
	sts cas1+1,r25
	sts cas1+2,r26
	sts cas1+3,r27
	std Y+2,__zero_reg__	<-- na adresách Y+2 a Y+1 je uložena hodnota čítače (proměnná i)
	std Y+1,__zero_reg__
	rjmp .L2	<-- skoč na návěstí L2
.L3:	<-- zde začíná tělo cyklu for
	lds r18,a	<-- načti nižší byte proměnné a do registru r18
	lds r19,a+1	<-- načti vyšší byte proměnné a do registru r19
	lds r24,b	<-- načti nižší byte proměnné b do registru r24
	lds r25,b+1	<-- načti vyšší byte proměnné b do registru r25
	add r18,r24	<-- sečti registry r18 a r24
	adc r19,r25	<-- sečti registry r19 a r25, přičti přenos z předchozího sčítání
	lds r24,c	<-- obdobná situace se opakuje pro proměnnou c
	lds r25,c+1
	add r24,r18
	adc r25,r19
	sts a+1,r25	<-- uložení vyššího byte součtu do proměnné a
	sts a,r24	<-- uložení nižšího byte součtu do proměnné a
	ldd r24,Y+1	<-- do registrů r24 a r25 je uložená hodnota čítače
	ldd r25,Y+2
	adiw r24,1	<-- k hodnotě čítače přičte 1
	std Y+2,r25	<-- uloží novou hodnotu čítače z registrů r24 a r25 na adresu Y+1 a Y+2
	std Y+1,r24
.L2:
	ldd r24,Y+1	<-- načtení dat pro vyhodnocení podmínky cyklu
	ldd r25,Y+2
	cpi r24,16	<-- vyhodnocení podmínky cyklu
	sbci r25,39
	brlt .L3	<-- pokud podmínka platí, skoč na L3, jinak pokračuj dále
	ldi r24,0
	ldi r25,0
	call time	<-- volání funkce pro zjištění aktuálního času
	std Y+7,r22
	std Y+8,r23
	std Y+9,r24
	std Y+10,r25
	ldd r24,Y+7
	ldd r25,Y+8
	ldd r26,Y+9
	ldd r27,Y+10
	sts cas2,r24
	sts cas2+1,r25
	sts cas2+2,r26
	sts cas2+3,r27
	lds r18,a
	lds r19,a+1
	lds r20,cas2
	lds r21,cas2+1
	lds r22,cas2+2
	lds r23,cas2+3
	lds r24,cas1
	lds r25,cas1+1
	lds r26,cas1+2
	lds r27,cas1+3
	mov r30,r19
	push r30
	push r18
	mov r18,r23
	push r18
	mov r18,r22
	push r18
	mov r18,r21
	push r18
	mov r18,r20
	push r18
	mov r18,r27
	push r18
	mov r18,r26
	push r18
	mov r18,r25
	push r18
	push r24
	ldi r24,lo8(.LC0)
	ldi r25,hi8(.LC0)
	mov r24,r25
	push r24
	ldi r24,lo8(.LC0)
	ldi r25,hi8(.LC0)
	push r24
	call printf
	in r26,__SP_L__
	in r27,__SP_H__
	adiw r26,12
	in __tmp_reg__,__SREG__
	cli
	out __SP_H__,r29
	out __SREG__,__tmp_reg__
	out __SP_L__,r28
	ldi r24,0
	ldi r25,0
/* epilogue start */
	adiw r28,10
	in __tmp_reg__,__SREG__
	cli
	out __SP_H__,r29
	out __SREG__,__tmp_reg__
	out __SP_L__,r28
	pop r29
	pop r28
	ret
	.size	main, .-main
	.ident	"GCC: (Homebrew AVR GCC 9.3.0_3) 9.3.0"
.global __do_copy_data
.global __do_clear_bss

Z Assembleru vidíme, že při vypnutých optimalizacích kompilátor “tupě” přeloží kód for cyklu z C do Assembleru.

Se zapnutými optimalizacemi

Jak už jsem psal dříve, kompilátoru je možné říci, jakým způsobem má optimalizovat. Přístupů je celá řada, například:

 • -O0 – bez optimalizací
 • -Os – optimalizace velikosti výsledného kódu
 • -O3 – optimalizace rychlosti

Nyní tedy zkusme kód zkompilovat s přepínačem -Os.

avr-gcc -mmcu=atmega328p -Os -S main.c

V následujícím kódu už není situace tak přehledná, takže část okomentuji v něm a část v odstavcích pod kódem.

.file	"main.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
	.text
	.section	.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC0:
	.string	"%d %d %d\n"
	.section	.text.startup,"ax",@progbits
.global	main
	.type	main, @function
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
	ldi r25,0
	ldi r24,0
	call time	<-- volání funkce pro zjištění aktuálního času
	sts cas1,r22
	sts cas1+1,r23
	sts cas1+2,r24
	sts cas1+3,r25
	lds r18,b	<-- načtení hodnot z proměnných do registrů
	lds r19,b+1
	lds r20,c
	lds r21,c+1
	lds r24,a
	lds r25,a+1
	add r24,r18	<-- posčítá a+b+c do registrů r24 a r25
	adc r25,r19
	add r24,r20
	adc r25,r21
	add r18,r20
	adc r19,r21
	ldi r22,lo8(15)	<-- do r22 ulož hodnotu 15
	ldi r23,lo8(39)	<-- do r23 ulož hodnotu 39
	mul r18,r22	<-- r1,r0 = r18 * r22 (součin dvou 8bit hodnot je až 16bit hodnota, výsledek je uložen do registrů R1 a R0)
	movw r20,r0	<-- r20 = r0, r21 = r1
	mul r18,r23
	add r21,r0
	mul r19,r22
	add r21,r0
	clr r1
	add r24,r20
	adc r25,r21
	sts a+1,r25
	sts a,r24
	ldi r25,0
	ldi r24,0
	call time	<-- volání funkce pro zjištění aktuálního času
	sts cas2,r22
	sts cas2+1,r23
	sts cas2+2,r24
	sts cas2+3,r25
	lds r18,a+1
	push r18
	lds r18,a
	push r18
	push r25
	push r24
	push r23
	push r22
	lds r24,cas1+3
	push r24
	lds r24,cas1+2
	push r24
	lds r24,cas1+1
	push r24
	lds r24,cas1
	push r24
	ldi r24,lo8(.LC0)
	ldi r25,hi8(.LC0)
	push r25
	push r24
	call printf
	in r24,__SP_L__
	in r25,__SP_H__
	adiw r24,12
	in __tmp_reg__,__SREG__
	cli
	out __SP_H__,r25
	out __SREG__,__tmp_reg__
	out __SP_L__,r24
	ldi r25,0
	ldi r24,0
/* epilogue start */
	ret
	.size	main, .-main
.global	c
	.data
	.type	c, @object
	.size	c, 2
c:
	.word	3
.global	b
	.type	b, @object
	.size	b, 2
b:
	.word	2
.global	a
	.type	a, @object
	.size	a, 2
a:
	.word	1
	.comm	cas2,4,1
	.comm	cas1,4,1
	.ident	"GCC: (Homebrew AVR GCC 9.3.0_3) 9.3.0"
.global __do_copy_data
.global __do_clear_bss

Na řádcích 26 až 31 dojde k načtení hodnot v proměnných a, b, c, do registrů.

Na řádcích 32 až 37 se hodnoty v registrech posčítají a uloží do registru, kde je právě uchována hodnota a.

Tím jsme vlastně dokončili první průchod cyklem.

Na řádcích 38 a 39 se uloží hodnoty 15 a 39 do registrů r22 a r23. K čemu to je? Když na nižší byte 16 bit hodnoty dáme hodnotu 15 (= 00001111 binárně) a na vyšší byte dáme hodnotu 39 (= 00100111 binárně), získáme 0010011100001111, což je dekadických 9999. Už tušíte, kam vítr vane? Na řádcích 32 až 37 jsme odbyli první průchod cyklem a zbývá nám ještě 9999. Reálně ale cyklem nemusíme procházet! Součet b + c je v našem případě neměnný. Stačí ho 9999 přičíst k hodnotě v registru s hodnotou proměnné a.

Cyklus kompilátor tedy zoptimalizoval do podoby a = a + b + c + 9999 * (b + c)

a=1, b=2, c=3
a = 1 + 2 + 3 + 9999*(2+3)
a = 50001

K čemu tedy došlo v případě kódu od pana Tesaře?

P. Tesař zmiňuje, že čas je stejný, bez ohledu na to, jestli je cyklus v kódu přítomen, nebo ne. Podle mě totiž dochází ještě k jedné optimalizaci v dalších fázích přípravy strojového kódu.

Můžete si všimnout, že hodnoty všech proměnných jsou známé již v době kompilace (viz předchozí rovnice). Po odstranění cyklu tak kompilátor mohl přistoupit rovnou k tomu, že výpočet v cyklu vyřešil v době kompilace!

Doufám, že vám článek trochu nastínil, co se při kompilaci může dít. (Ne)souhlasíte? Dejte vědět v komentářích 🙂

Categories
Uncategorized

My solutions of challenges in book “Category Theory for Programmers”

Chapter 1

1.1) Implement, as best as you can, the identity function in your favorite language (or the second favorite, if your favorite language happens to be Haskell).

function identity(x) {
  return x;
}

If we would like to be more type-strict, we could use TS.

function identity<T>(x: T) {
  return x;
}

1.2) Implement the composition function in your favorite language. It takes two functions as arguments and returns a function that is their composition.

function composition<T1 extends any[], T2, T3>(
  f: (p: T2) => T3, 
  g: (...p: T1) => T2
) {
  return function (...p: T1) {
    return f(g(...p));
  }
}

function add(a: number, b: number) {
  return a + b;
}

function mul100(x: number) {
  return x * 100;
}

const f = composition(mul100, add);

console.log(f(10, 30)); // prints 4000

1.3) Write a program that tries to test that your composition function respects identity.

function lIdentity<A extends any[], B> (g: (...x: A) => B){
  return function (...x: A) {
    return composition(identity, g)(...x);
  }
}

function rIdentity<A, B>(f: (x: A) => B) {
  return function (x: A) {
    return composition(f, identity)(x);
  }
}

const f1 = rIdentity(mul100);
const f2 = lIdentity(mul100);

console.log(f1(100) === f2(100)); // true
console.log(f1(0) === f2(0)); // true
console.log(f1(0) !== f2(10)); // true

// ...

1.4) Is the world-wide web a category in any sense? Are links morphisms?

No. The transitive property is not always fulfiled.

We can definitely find pages, where:

– Link from page A points to page B.
– Link from page B points to page C.
– There is no link from A to C – thus transitive property is not fulfiled.

1.5) Is Facebook a category, with people as objects and friendships as morphisms?

No. Because of same reason as in 1.4.

1.6) When is a directed graph a category?

When for every directed path {(A,B), (B, C)} (where A, B, C are nodes of graph) exists edge (A, C). And for every node V exists edge (V, V).

2.1) Define a higher-order function (or a function object) memoize in your favorite language. This function takes a pure function f as an argument and returns a function that behaves almost exactly like f, except that it only calls the original function once for every argument, stores the result internally, and subsequently returns this stored result every time it’s called with the same argument. You can tell the memoized function from the original by watching its performance. For instance, try to memoize a function that takes a long time to evaluate. You’ll have to wait for the result the first time you call it, but on subsequent calls, with the same argument, you should get the result immediately.


function memo <A extends any[], B>(f: (...x: A) => B) {
  const memory: Record<string, B> = {};
  
  return function(...x: A): B {
    const key = JSON.stringify(x);
    if(memory[key]) {
      return memory[key];
    }

    memory[key] = f(...x);

    return memory[key];
  }
}

function getRunTime<A extends any[], B>(f: (...x: A) => B, ...params: A): Number {
  const start = new Date().getTime();
  f(...params);
  const stop = new Date().getTime();

  return stop - start;
}

function takeLong(returnValue: Number) {
  for(let i = 0; i<1000000000; i++) {}
  return returnValue;
}

console.log(getRunTime(takeLong, 1)); // 750
console.log(getRunTime(takeLong, 1)); // 757
console.log(getRunTime(takeLong, 2)); // 636

const memoizedTakeLong = memo(takeLong);

console.log(getRunTime(memoizedTakeLong, 1)); // 676
console.log(getRunTime(memoizedTakeLong, 1)); // 0
console.log(getRunTime(memoizedTakeLong, 2)); // 644

2.2) Try to memoize a function from your standard library that you normally use to produce random numbers. Does it work?

No, because random() function is not pure. Memoization would cause the memoized random function to return same value as when it was called for first time.

2.3) Most random number generators can be initialized with a seed. Implement a function that takes a seed, calls the random number generator with that seed, and returns the result. Memoize that function. Does it work?

// 32-bit random number generator getter
function getRandomGenerator(seed: number) {
  let x = seed;
  let a = 69069;
  let c = 1;

  return function random() {
    x = (x * a + c) % Math.pow(2, 32);
    return x;
  }
}

const random = getRandomGenerator(100);
console.log(random()); // 6906901
console.log(random()); // 311375314
console.log(random()); // 1480311595
console.log(random()); // 1945073776

function runWithSeed(seed: number) {
  const random = getRandomGenerator(seed);

  return random();
}

console.log(runWithSeed(100)); // 6906901
console.log(runWithSeed(100)); // 6906901
console.log(runWithSeed(100)); // 6906901
console.log(runWithSeed(100)); // 6906901

Code snippet above demonstrates solution for this challenge using one of the most simple random number generators – linear congruent generator.

If result of random() call would depend on something outside getRandomGenerator scope (such as time etc.), it wouldn’t be possible to memoize runWithSeed function.

2.4) Which of these C++ functions are pure? Try to memoize them and observe what happens when you call them multiple times: memoized and not.

 1. Factorial – pure
 2. std::getchar() – impure (depends on stdin)
 3. f() – is impure – memoizing would cause print to stdout only on first call
 4. f(int x) – is impure – result depends on static int y;, which is stored outside of scope and updated each call

2.5) How many different functions are there from Bool to Bool? Can you implement them all?

Four.

fxfx(true)fx(false)DefinitionFuncition name
f1 truetruef1(x) = trueT
f2truefalsef2(x) = xidentity
f3falsetruef3(x) = ¬xnegation
f4falsefalsef4(x) = falseF

2.6) Draw a picture of a category whose only objects are the types Void, () (unit), and Bool; with arrows corresponding to all possible functions between these types. Label the arrows with the names of the functions.

To VoidTo UnitTo Bool
From Voididentity: Void -> Voidabsurd: Void -> ()absurd: Void -> Bool
From Unitidentity: Unit -> Unitfx: Unit -> Bool
(f1() = true, f2() = false)
From Boolunit: Bool -> ()
(unit (x) = ())
identity: Bool -> Bool
(T(x)=true, id(x)=x, neg(x)=¬x, F(x)=false)
Categories
Uncategorized

My (random) thoughts on “Category Theory for Programmers”

I have been interested in programming for a while and functional programming especially. In order to improve my theoretical background, I have started reading book “Category Theory for Programmers” (PDF and sources here). In this article I would like to present some of my thoughts and answers to the questions in chapeters of these books.

You can see my solutions of challenges from book in my post My solutions of challenges in book „Category Theory for Programmers“.

Chapter 1

 • Category theory is a tool for categorising mathematical objects
 • “arrow” between objects in category theory is called morphism
 • composition is binary operation for composing objects
  • this operation is associative
  • and has unit

Composition:

    \begin{align*} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ g \circ f: A \rightarrow C\\ \end{align*}

Asociativity (f, g, h are functions):

    \begin{align*} f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h = f \circ g \circ h \end{align*}

Unit:

    \begin{align*} \forall\ A\ \exists\ id_A&: \\ &id_A \circ f = f \\ &f \circ id_A = f \end{align*}

 • for every objects A, B, C from category theory, where f is morphism from A to B and g is morphism from B to C has to exist morphism g ○ f (from A to C)

Chapter 2

 • type are intuitively sets of values (kind of) – they can be finite or infinite too (Bool vs Integer)
 • mathematical function is relation between two values, it doesn’t describe steps to produce output from input

So the question is, do we want to make monkeys happy, or do we want to produce correct programs?

 • example types in Haskell
  • Void – empty set
   • function with Void cannot be called. There is no way to provide no value
  • Unit – set with one value – empty tupple ()
   • can be used as parameter for constant function
  • Bool – set with two values (True and False)
absurd :: Void -> a

f44 :: () -> Integer
f44 () = 44

fInt :: Integer -> ()
fInt _ = ()

data Bool = True | False

Chapter 3

 • categories examples
  • empty – without objects and morphisms
  • from graph
   • begin with directed graph
   • add identity morphism for each node
   • for each pair of edges (A, B) and (B, C), add (A, C)
   • repeat last step until no morphism can be added
   • thus we are creating category with object for every node of graph and morphism for every directed path
   • a category made from graph using these steps is called free category
  • orders
   • morphism in order is ≥ (relation between objects)
   • hom-set set of morphisms from a to b – C(a, b)
   • types
    • preorder – set with ≥ relation
     • at most one morphism from object a to object b = thin category
     • |C(a, b)| is 0 or 1
     • can contain cycle
    • partial order – if a ≥ b and b ≥ a, then a = b
     • can’t contain cycle
    • linear/total order – relation ≥ is defined for every pair of elements from set
   • common sorting algorithms can be used only on total order
   • partial order can be sorted using topological sort
  • monoids
   • monoid is set with binary operation
   • this operation is asociative and has unit
   • it doesn’t have to be commutative

    \begin{align*} &(S, \circ) \\ S & \textrm{ ... is set } \\ \circ & \textrm{ ... is binary operation} \\ \\ \forall a, b \in S: a \circ b \in S & \textrm{ ... operation is closed} \\ \exists u \in S \forall a \in S: a \circ x = x \circ a = a & \textrm{ ... has unit element} \\ \forall a, b, c \in S: (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ b \circ c & \textrm{ ... operation is associative} \end{align*}